Opći uvjeti

FIL-AVSO Air Tech d.o.o.  – kupnja u Internet trgovini www.kabayanstore.eu 

 

FIL-AVSO Air Tech d.o.o. pruža uslugu kupnje putem svoje internet stranice na domeni www.kabayanstore.eu Usluga se odnosi na internet prodaju robe i usluga, ponude podataka na internetu, reklamiranje putem interneta, elektronički pretraživač te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, koje posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke korisnika, kao i na upravljanje sadržajem navedene internet stranice i provođenje eventualnih financijskih transakcija.

 

Ovi uvjeti kupnje dio su obveze prodavatelja sukladno odredbama zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pojam Prodavatelj odnosi se na

FIL-AVSO Air Tech d.o.o.

Vukovarska ulica 11

40000 Čakovec

OIB: 65987590679

 

Ovim općim pravilima uređuju se uvjeti i pravila za korištenje navedene internetske stranice od strane korisnika. Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na hrvatskom jeziku.

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je FIL-AVSO Air Tech d.o.o., a kupac/potrošač robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga prodavatelju.

Sve cijene na web stranici www.kabayanstore.eu izražene su u eurima i uključuju PDV. Pri kupnji vrijede cijene na dan narudžbe, odnosno sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile po izradi ponude, odnosno u trenutku narudžbe. Cijene su važeće do obrade novog cjenika.

FIL-AVSO Air Tech d.o.o. je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, FIL-AVSO Air Tech d.o.o., je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popuste i akcije.

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.

U smislu ovih općih uvjeta poslovanja korisnik usluge informacijskog društva je svaka fizička osoba starija od 18 godina ili pravna osoba u čije ime internetsku stranicu koristi osoba starija od 18 godina.

Korištenjem internetske stranice, korisnik potvrđuje da je upoznat s općim pravilima i uvjetima korištenja internetske stranice te se obvezuje istu koristiti isključivo u skladu s navedenim pravilima.

REGISTRACIJA

Kupac može ili ne mora biti registriran na www.kabayanstore.eu kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od kupca se zahtijeva da unese mail adresu i lozinku.

NARUČIVANJE
Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem – košarica internet trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Od kupca se međutim zahtjeva da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu i dostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a čemu će pismenim putem obavijestiti kupca.

PLAĆANJE

www.kabayanstore.eu webshop prihvaća plaćanje putem pouzeća i bankovnih kartica.

POTVRDA NARUDŽBE
Po izvršenju narudžbe kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena. Unutar potvrde o narudžbi u kojoj pregledno može provjeriti unesene podatke I naručeni artikl, kupcu će se priložiti I opći uvjeti korištenja. Ukoliko neki od naručenih artikala nije dostupan kupac će pravovremeno biti obaviješten.

DOSTAVA ROBE
Dostava robe vrši se dostavnom službom unutar 5 radnih dana od trenutka potvrde narudžbe (osim ako ne postoji neka izvanredna situacija). Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko kupac ne podigne pošiljku od dostavljača u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća prodavatelju.

TROŠAK DOSTAVE
Trošak dostave na području Hrvatske naplaćuje se 5€ ,ukoliko ukupna narudžba prelazi iznos od 70€, dostava je besplatna.

Trošak dostave na području Grada Zagreba naplaćuje se 4€ ,ukoliko ukupna narudžba prelazi iznos od 40€, dostava je besplatna.

 

ODUSTAJANJE OD KUPNJE

Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača kupac ima pravo u roku od 14 dana odustati od kupnje. Rok od 14 dana počinje teći danom preuzimanja, odnosno isporuke naručene robe. Pri tome je kupac dužan pismeno obavijestiti prodavača na e-mail adresu kabayanasianfoodstore.ck@gmail.com

Ako je kupac robu već preuzeo i odustao od kupnje, preuzetu robu mora vratiti po pisanoj obavijesti prodavaču. Pri povratu proizvodi moraju biti neupotrebljavani i neoštećeni uz priloženu kopiju računa. (Može se poslati I u email formatu) te sve zajedno poslati na adresu pošiljatelja.

FIL-AVSO Air Tech d.o.o.

Vukovarska ulica 11

40000 Čakovec 

Troškove povrata robe snosi kupac.

Prodavač je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljke koju kupac ne želi preuzeti, kupac vraća o svom trošku.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI
FIL-AVSO Air Tech d.o.o. je odgovoran za kvalitetu, odnosno stvarne tvorničke greške kupljenih proizvoda na internet trgovini www.kabayanstore.eu 

Ukoliko kupac ima primjedbe na kupljene proizvode, prema članku 10 stavku 6 Zakona o zaštiti potrošača ima pravo prodavaču uputiti pisani prigovor na sljedeći način:

poštom na adresu tvrtke FIL-AVSO Air Tech d.o.o.

Vukovarska ulica 11

40000 Čakovec

OIB: 65987590679

Ili putem e-mail adrese: kabayanasianfoodstore.ck@gmail.com

Pri tome Vas molimo da upišete ime i prezime, adresu, kontakt i opis prigovora. Na Vaš prigovor pismeno ćemo odgovoriti u roku od 14 dana od zaprimanja istog.

Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

  1. uklanjanje nedostatka,
  2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
  3. sniženje cijene

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana zakonom o obveznim odnosima.

ZAMJENA

Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu ste dužni zatražiti putem e-maila sa sadržajem “ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE” od primitka pošiljke. U e-mailu trebate objasniti želite li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod potom vraćate na našu adresu unutar 5 radnih dana od odobrenog zahtjeva. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, napravit ćemo zamjenu. Ako proizvod mijenjate za proizvod veće vrijednosti najprije ćete trebati uplatiti razliku na naš račun, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na Vaš račun. Izravne troškove zamjene robe morate snositi sami.

RASKID UGOVORA I POVRAT

Povrat se priznaje uz predočeni račun kao dokaz kupnje. Kupac ima pravo ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor o kupnji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor  se raskida pisanom obavješću o raskidu ugovora na način da se ispuni OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili putem druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti prodavatelju, putem pošte na adresu sjedišta istoga ili putem e-maila; kabayanasianfoodstore.ck@gmail.com
Ukoliko kupac šalje obrazac elektroničkim putem, FIL-AVSO Air Tech d.o.o. će kupca u najkraćem mogućem roku obavijestiti o primitku. Ukoliko kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji obvezuje se vratiti isporučeni proizvod FIL-AVSO Air Tech d.o.o. o svom trošku, na adresu: 

FIL-AVSO Air Tech d.o.o.

Vukovarska ulica 11

40000 Čakovec

FIL-AVSO Air Tech d.o.o. je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljke koju kupac ne želi preuzeti, kupac vraća o svom trošku.

IZVRŠENJE POVRATA PROIZVODA

  • Kupac je dužan proizvod koji vraća FIL-AVSO Air Tech d.o.o., vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Kupac je proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu: FIL-AVSO Air Tech d.o.o., Vukovarska ulica 11, 40000 Čakovec.

 PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

  • Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu adresu: FIL-AVSO Air Tech d.o.o., Vukovarska ulica 11, 40000 Čakovec.

 

ili elektroničkom poštom na adresu kabayanasianfoodstore.ck@gmail.com

 u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, na fizičku adresu ili adresu e-pošte. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

  • Potrošač je dužan izvršiti povrat robe na adresu: FIL-AVSO Air Tech d.o.o., Vukovarska ulica 11, 40000 Čakovec.

 

  • Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

 

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam.

OSNOVA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

FIL-AVSO Air Tech d.o.o. se obavezuje i jamči da će u svakom konkretnom slučaju vaše osobne podatke obrađivati savjesno, pošteno, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite u cilju sprečavanja neovlaštenog objavljivanja i zloupotrebe vaših osobnih podataka, a u svemu u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZZOP-om).

FIL-AVSO Air Tech d.o.o. neće dostavljati Vaše osobne podatke trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije. Vaši osobni podaci će se obrađivati do opoziva Vašeg pristanka, nakon čega će svi Vaši podaci biti trajno uništeni.

Zavisno od svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka, koja je naprijed bliže opisana, FIL-AVSO Air Tech d.o.o. od Vas može tražiti da ostavite sljedeće podatke: ime, prezime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon kako bi se mogla adekvatno izvršiti dostava naručenih artikala kroz našu logističku službu čije se usluge vrše u skladu s zakonskom obavezom I zakonom o zaštiti potrošača.

U naprijed navedenim slučajevima FIL-AVSO Air Tech d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke isključivo na osnovu Vašeg pristanka.

Osobne podatke ne prikupljamo samim Vašim posjetom naših web stranica, nego tek pri Vašem samostalnom upisu kod predaje narudžbe ili registracije za primanje newslettera.

PRAVA DAVATELJA OSOBNIH PODATAKA U SKLADU SA ZZOP-om

U vezi sa obradom Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava: da zahtijevate pristup podacima (uvid, obavijest i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, odnosno da u svako doba odustanete od dane privole i zatražite prestanak daljnje obrade Vaših podataka, da budete obaviješteni od strane FIL-AVSO Air Tech d.o.o. o statusu Vašeg zahtjeva.

Na temelju osobnog zahtjeva imate pravo besplatno dobiti informacije o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni. Osim toga i sukladno čl. 21 Zakona o zaštiti podataka imate pravo usprotiviti se obradi Vaših osobnih podataka.

Kao što je navedeno, prema zakonskim odredbama imate pravo na ispravak, dopunu, onemogućavanje i brisanje tih osobnih podataka, ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama zakona.

Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka možete opozvati u svakom trenutku na jedan od sljedećih načina:

 

  • slanjem pisma na FIL-AVSO Air Tech d.o.o., Vukovarska ulica 11, 40000 Čakovec.

 

Ukoliko opozovete Vaš pristanak za obradu osobnih podataka FIL-AVSO Air Tech d.o.o. je dužan sve Vaše podatke bez odlaganja trajno uništiti, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka opoziva.

U slučaju nedozvoljene obrade osobnih podataka imate pravo pokrenuti odgovarajući postupak protiv FIL-AVSO Air Tech d.o.o. pred nadležnim tijelima i u skladu sa važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Politika privatnosti se odnosi samo na korištenje internet stranice www.kabayanstore.eu i na linkove koje mogu sadržavati ove web stranice, a koje vode na druge web stranice, i ne važi za teritorije drugih država. FIL-AVSO Air Tech d.o.o. nije odgovoran za sadržaj ili Policu privatnosti tih web stranica. Ukoliko saznate da te web stranice pak vode na neke treće web stranice sa neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom policom privatnosti, kontaktirajte nas te ćemo takve linkove otkloniti.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem internet trgovine www.kabayanstore.eu komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

IZMJENE UVJETA KUPOVINE

FIL-AVSO Air Tech d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na stranicama www.kabayanstore.eu internet trgovine.